“Számos az út, amin az ébredő lélek járhat…

… a szándék és a cél viszont ugyanaz.

Minden lélek önMAGára ébredni vágyik,

lelke Isten Igazságával átszőtt Tudatára.”

 

Sokan vagyunk tudatosság fejlesztők, saját utunkat járva, saját egy-én-iségünkhöz illő eszköztárral, módszerekkel. Sokféleképpen dolgozunk a tudatosság-fejlesztés ezer színű világában.

Az én utam a Szakralitás Útja, mely során egyszerre, párhuzamosan ébresztjük, fejlesztjük lélek-tereinket és magyar vérünk ősi tudását és erejét.

Miért?

… mert ez a gyönyörűség útja

… mert ez a hatékonyság útja

… mert ez az egyensúly útja

 

 

Szakrális Élet – Természetes Élet – Az Élet Teljessége

Tudatosságunk fejlesztésének, ébresztésének folyamatában kulcs-fontosságú tér a vérünk tudatosságának ébresztése, mert emberi DNS-ünk az élet bölcsességének minden csínjára-bínjára emlékszik… s ezt a végtelen tudást és erőt ott hordozzunk magunkban mindannyian.

Ez nem más, mint a

  • természet bölcsessége, a földi természet rendszerének ismerete
  • eredendő emberi természetünk tudás-rendszere
  • emberi életünk terének működése, s a benne elfoglalt helyünk tudatosítása
  • a földi élet-tér rendszerének ismerete, a vele való együttműködés bölcsessége, mely nem más, mint az emberi élet-utunk tere
  • lelkünk által ez életre választott magyar néplélek jellege, jelleme, tudása, ereje, melyet választott testünk által megélni, megnyilvánítani jöttünk
  • a JÓ élet, a természetes élet, a boldog élet, a teljes élet képessége annak gyakorlati bölcsességével, eszköztárával

A Szakrális Tudatosság nem más, mint a kulcs ahhoz, hogy lelkünk teljességét meg tudjuk élni emberként a mindennapi életünkben. A teljes élet kulcsa, melyet mindannyian tartalmazunk a vérünkben… vérünk emlékezetében. A szakrális tudatosság tereiben történő munkával ezt a végtelen tudás és erő teret ébresztjük MAGunkban.

Tesszük mindezt azért…

… mert az élet úgy gurul könnyen, ha kerek…

KEREK EGÉSZ, annak teljességében.

 

 

Természetes élet és/vagy modern élet

Hajdanán, mikor az ember a földi természet erejéből táplálkozván, annak ritmusára, annak bölcsességével együtt élt, átadó láncok formájában hagyományozta egyik generáció a másikra az ősök tudását.

A tudást, mely nem másról szól…

… egyszerűen az életről.

A modern kor embere mind életterét, életvitelét, életfilozófiáját tekintve, mind  az eredendő élet-tudás, élet-ismeret ősi tudását tekintve egy természettől, saját belső természetétől elrugaszkodott módon él. Manapság nem arra tanítjuk gyermekeinket, hogy mire felnő tisztában legyen azzal mit is jelent itt a Földön emberként felnőtt életet élni. A mai szokás-rendszerből kifolyólag úgy kerülünk ki “felnőttként” a nagyvilágba, hogy az első 18 évünk mindenről szólt csak arról nem, hogy megtanuljuk az élet működését, önmagunk működését, s a világban elfoglalt helyünket.

Az elmúlt évezredek történelmének tereiben eltűntek a társadalmakból a férfi és női közösségek, megszűntek az átadó láncok, s ennek következtében a feledés homályába merült a legtöbb élet-ismeret, élet-bölcsesség, mely alapvető építő eleme lenne a kiteljesedő, teljességben megélt emberi életünknek. Az emberi természet ősi bölcsessége eltűnt a színről, s vele együtt erősen megvékonyodott, meggyengült az ember és az őt körülvevő földi természet közötti kapcsolat is.

A ma élő legtöbb ember arra sem emlékszik…

… hogy valamire emlékeznie kellene.

Igen, ennyire végletes a helyzet. Ám erre a hiányállapotokból eredő végletesen elszegényesedett lét-állapotra a legtöbb ember nem éber, nem érzi, mert egyszerűen nem emlékszik arra, hogy mennyivel másképp is lehet itt a földön emberként élni. Az, amire nem emlékszünk nem is tud hiányozni.

Az a nyugati civilizáció társadalmaiban élő mai ember, aki nem lát ki annak korlátai mögül, s éli a ‘modern’ szóval megilletett természettől eltávolodott életét, talán nem is tudja, hogy milyen sok mindenről marad le. Talán nem is sejti, hogy számtalan olyan gyönyörűséges része van az emberi életnek, mely egy ilyen technokrata, száraz, robotszerű és felszínes életben nincs jelen. Az a világ, melyben felnőttünk sem belső, sem családi, sem társadalmi szinteken nem tanítja, nem támogatja a szakrális élet természetes jellegét s annak ismereteit, melynek birtokában a ma élő ember is képes lenne eredendő természetéből fakadó módon teljes életet élni. Ebben a folyton rohanó, felszínes világban sem férfi, sem nő nem tud természetes lényének megfelelő életet élni, ennek okán a kapcsolódások sem tudnak természetesek, teljesek lenni.

Mint mindenre, erre is igaz, hogy minden változás az egyén szintjén kell elinduljon. S fontos látnunk azt is, hogy ezt a változást önmagunk életében csak mi tudjuk megnyitni és véghez vinni.

Emberi életünk ősi tudásának ébresztéséhez a legjobb módszer az emlékezés.

Eredendő természetünk vissza-tanulásához figyelmünket befelé fordítjuk, a vérünk erejére hangolódunk, a magyar néplélek bölcsességének, a MAGunkban hordozott szunnyadó tudás-tereknek évezredeken át jelen lévő erejéhez kapcsolódunk.

 

Szakrális Élet

A felszín meghaladásával, tudatosságunk tágulásával megleljük azt a mélységet (és egyben tágasságot), mely minden dolog mögött/körött ott létezik. A 3 dimenziós anyagi tér körött megérezzük létünk energetikai tereit. A tágabb terek érzékelésével, az élet mélyebb megélésével megébred bennünk a valódi intimitás, a valódi kapcsolódás képessége. Ez a jelenlét, ez a mély-érzésű kapcsolódási képesség a kulcs a teljes emberi élethez. Ezzel a megébredt képességgel kapcsolódunk újra őseink tudásához, Földanya bölcsességéhez, a természet eredendő rendjéhez, az élet szakrális rendszeréhez, saját belső természetünkhöz, testünkhöz, lelkünkhöz és más egyéni létezőkhöz. Ez a képesség szervezi újra életünket, s hozza el számunkra egy magasabb minőségű élet tartalmi elmeit. Így alakul ki körénk a szakrális szentséggel átitatott, teljes emberi életünk.

 

Szakrális Női Tudás átadó terek

Mivel az átadó láncok természetes szálai igen rég megszakadtak, a mostani életünkben – annak egyéni, családi és oktatási tereiben – nem elérhetőek az életünk egészére, annak működésére vonatkozó alapvető emberi, női tudások. A bennünk élő tudás ébresztésének lehetősége viszont elérhető mindenki számára, ha megébred benne belső vágya a belső üresség kiteljesítésére, önmagában hordozott női bölcsességének aktiválására, majd egy minőségi emberi, női élet megteremtésére.

Én magam erre lehetőséget adok egyéni és csoportos női együttlétek formájában is. Ezen együttlétek emlékeztető, sejt memória ébresztő események, tudás-átörökítő terek az ébredő, minta-váltó generáció számára, akik szeretnék felvenni az ősi tudás átadó láncok több száz évvel ezelőtt elejtett fonalát. Ezek a terek azokhoz szólnak, akiben megéledt a vágy a másra, a hiányállapotok elengedésére, a szívüknek, lelküknek megfelelő élet választására, a szent női útra való emlékezésre. Azokhoz szól, akik megérettek arra, hogy a minőségi életet tudják választani nőként…

Neked szól, ha te már a tudást, a természetünkből fakadó bölcsességeket kívánod élni és tovább adni…

… s nem annak hiányát.

 

 

Saját életünk kiteljesítése

A szakrális életről és nőiségről sokat lehet manapság hallani, sokan, sokféle képpen beszélnek róla… Ahhoz viszont, hogy a megtalált tudás egy valódi emberi életté tudjon válni benned nem csak hallani, nem csak beszélni, tudni szükséges minderről, hanem a testednek, az emberi lényednek át kell élnie azokat az avatásokat, melyeket eddigi életed során nem kaptál meg, mert már nem voltak ott az átadók, a női élet-bölcsességeket ismerők a családodban.

 

Aktiváló életesemény – Kulcs-ingerek fontossága

A mai ember első sorban azért nem éli a szakrális tudást, mert hiányoznak az életünkből a tudást aktiváló életesemények. Ezek az élet korszakokat formáló élet-események több szempontból fontosak. Az egyik ilyen titkuk az, hogy a sejt-memóriából természetes tudás kincseket szabadítanak fel, aktiválnak, ébresztenek. Ezért hívjuk őket aktiváló életeseményeknek. Ezen tapasztalások tereiben kapjuk meg emberként azokat a kulcs-ingereket, melyek felszabadítják tudatunkban, sejtjeinkben hordozott tudásunkat.

A tanulás nem más, mint vissza-tanulás, emlékezés, a tudás ébresztése sejt-memóriából, aktiválása a lélek-morfogenetikus mezőből.

A tudást mindenki hordozza…

… csak aktiválni kell.

 

 

Öngyógyító belső munka

A nőiségünk tudását ébresztő belső munka tereiben ilyen aktiváló élet-eseményeket élünk át megkapva ezen beavatások által a kulcs-ingereket, melyek felszabadítják a bennünk szunnyadó női erőt és bölcsesség-tárat. Legyünk akár 40, akár 60 évesek… jobb később mint soha! A tudás és az erő megéléséhez, életünk teljesebbé, boldogabbá tételéhez soha nincs késő!

A női út a Szent Emlékezés Útja… a tudatos belső ön-munka.

 

Tudnunk kell, hogy az Élet-Út választható.

Választhatunk, hogy a már szokásunkká vált síneken megyünk tovább, melyet örökölt és neveltetésünk által kondicionált öntudatlan mechanizmusaink irányítanak, vagy jelenlegi önmagunk szabad akaratának erejével mást választunk. Választjuk az eredendőt, a természetest, belső vágyaink által megéledő női létezés minőségét és teljességét.

Természetesen a változásért dolgoznunk kell. Ennek ad teret, és ehhez nyújt segítséget, iránymutatást számodra a belső munkádat segítő, támogató női körök, beavató napok és szertartások tere, vagy ha számodra úgy esik jól, az intimebb, személyesebb egyéni konzultációs tér.

 

Hívlak téged is, ha úgy érzed számodra is elérkezett az idő ahhoz, hogy

az légy, aki a múltat önmagában, önmaga által oldja fel, s így

képessé válj azzá lenni, aki a jelen pillanatban szíved legtisztább vágya szerint lenni szeretnél.

 

 

A való élet

A csoportos foglalkozások, női körök, beavató napok, szertartások arról szólnak, hogy saját bőrödön megtapasztald azt az aktiváló, beavató élet-eseményt, ami által megébred benned évezredek női tudása…

… hogy ne csak hordozd magadban őseid tudását, hanem aktív élő formában tartalmazd azt, s életté váljon benned .

Nőiséged tudatosságának  fejlődésével megérkezhet hozzád az az érzés is, hogy az életed folyásának aktuális és jövőbeni élet-eseményit már a megtalált minőségi, teljes, a szakrális tereket a való életben megnyilvánító formában kívánod megélni.

Ez a minta-váltó generáció tagjaiként a legmagasabb szintű feladatunk!

Szakrális élet-kísérőként, szertartásvezetőként, szakrális női tanítóként felajánlom jelenlétemet, tudásomat életed szentségének megtanulásához, élet-eseményeid, ünnepeid teljességéhez.

 

 

Kívánom a föld népének, az emberiségnek, hogy évről évre egyre több leány és fiú élje meg felnőtté válását az őseink tudására alapozva, ebből stabilitást nyerve, kívánom, hogy egyre több gyermek foganjon és szülessen szakrális minőségekben, egyre több nő hordja és szülje e világra gyermekét a legmagasabb lélek-minőség tereiben, egyre több pár élje meg a Szerelem teljességét annak érzelmi, energetikai és testi szintjein egyaránt… és kívánom, hogy az ünnep legyen újra valódi ünnep annak szentségével.

ITT találsz egy listát ahhoz, hogy lásd, a való életed mely eseményeit illetően kérhetsz tőlem segítséget.

ITT találsz egy listát ahhoz, hogy lásd, a való életed mely ünnepeit illetően kérhetsz tőlem segítséget.

 

Új Föld új gyermekei

Nőként, anyaként saját belső munkád folyamatában megtanulod, hogy melyek a női életút misztériumai és a hozzá kötődő szertartások. Megébreszted magadban önnön magad belső bölcsességét és képesség-tárát. Szeretnélek inspirálni, hogy emlékezz arra, hogy ne csak tudd, ne csak beszélj róla, hanem éld is azt. Váltsd meg saját életed s ezáltal családod, gyermekeid életét…

Váltsd meg és adj az életeteknek új útvonalat, új minőséget. Teheted mindezt nemes egyszerűséggel,

ahogy éled saját beavató élet-eseményeidet már egy más szinten…

… és ahogy megteremted ezt másoknak önmagad által.

Itt az ideje annak, hogy a nők egymást ébresszék. Megteheted ezt gyermekeid, lányaid életében, ahogy kíséred őket nőiségük beavató útján… már szakrális női jelenléttel. Saját magad, saját életed által erősítve és emelve a nőiséget, elősegítve a nők ébredését és öntudatra eszmélését a Föld terében.

Ha szülőként úgy érzed, hogy szeretnéd, hogy gyermekeid az élet bölcsességével, szakrális ismeretekkel felkészülten várhassák és élhessék meg pl. az első magömlés, első vérzés élet-misztériumát, megtanulhassák testük működésének tudását, a felnőtté válás bölcsesség-tárát… akkor két dolgot tehetsz…

  • Megtanulod, megébreszted magadban ezen bölcsességedet és te már egy olyan anya leszel, aki mindezt saját maga adja át utódainak, megélesztve a családi generációs átadó lánc folyamát újra. Megtanulod és megtartod a családi élet-események szakrális ünnepeit, hogy ők már megélhessék a tudás-aktiváló élet-eseményeket azok természetes formájában.
  • Megkérsz engem, hogy tanítsam, készítsem fel őket, vagy épp legyek segítségedre az ünnepek, beavatások terében, hogy azok fizikailag és lelkileg, valamint szellemi és energetikai értelemben is teljességben megélt pillanatok lehessenek.

 

 

Ki vagyok én?

Életasszony vagyok. A nő, aki szakrális tudását első sorban éli saját életének terében. A nő, aki felébresztette magában és éli nőiségének szakrális bölcsesség-tárát, női erőforrásait, erejét és képességeit. Saját életem gyakorlatában szereztem a tapasztalásokat, melyeket azok ősi egyszerűségében adok át a hozzám fordulóknak. Ébresztem benned tudásodat arra vonatkozóan, hogy mit jelent a méh szent terével kapcsolódni, hogyan kell annak terét tisztítani, ébreszteni és hogy hogyan nyílik meg az ősi női bölcsesség általa. Megmutatom a kapukat, segítelek és kísérlek téged szakrális nőiséged felfedezésének útján, női öntudatra ébredésed folyamatában. Női szertartásokat és rituálékat tartok. A női élút beavatásainak ünnepi tereiben megébresztem a szakrális teret, hogy benne megélhesd azokat a beavató megéléseket, melyek átléptetnek és felkészítenek egy nőt élete következő szakaszára, annak feladataira, minőségi megélésére. Munkám azt a hiány-állapotot is hivatott gyógyítani, amellyel majd minden ma élő nő együtt él. Azt a hiányt, ami abból fakad, hogy a nők generációk óta a legalapvetőbb beavatásokat nem kapják meg. Mert senki nem volt ott, hogy felkészítse őket a menstruáció testi-lelki megélésre, nem volt ott senki, aki megtanította volna őket becsülni női testüket, megélni nőiségük csodáit. Nem készítették fel őket az első szeretkezésre sem testi, sem érzelmi s főként nem energetikai értelemben. És pontosan ugyanezen okból a várandósságra való felkészülés is nagyon hiányos a legtöbb esetben. A gyermek áldás testi-energetikai-lelki-spirituális teendőire, megélésére sem készül a legtöbb ma élő szülő. A beavató asszonyok és a szakrális minőségben megélt beavatások hiányában a mai nők nem tudnak természetes módon ott lenni a szülésben és a szülés utáni időszakban. S tovább menve a mai nő nem tudja mit kezdjen a menopauzával, az idősödéssel, és az életének befejező időszakával sem. Tisztelet és hála a kivételeknek. A többség életében a nőiséghez, a női életút eseményeihez a szégyen, a gátlások és a tudattalanságban tapogatózás, az eszköztelenség kapcsolódik. Az örömteli élet helyett a tűrés, a kibírás és az elviselés és az üresség jellemzi a női élet aspektusait.

Az elmúlt 2000 év tört-én-elme jelen van lelki, gondolati, érzelmi és testi szinteken egyaránt. A sok generáción átívelő kondicionálás és a tudás átadásának hiányából eredő hiány-állapot végletes. Női én-részeink, energetikai működésünk ismerete, a női életút beavatásainak tudatosítása, megélése, a blokkok oldása és gyógyítása kulcs fontosságú a mai világban ahhoz, hogy életutunk a kiteljesedésről szólhasson újra… és ne a manapság jelen lévő elfogyó, önfeláldozó női életutat járjuk be mi magunk is… ahogyan tette ezt a legtöbb női felmenőnk. 

 

Van tehát mit vissza-tanulni és a legtöbbünk esetében gyógyító megélésekben feloldani és átírni…

… majd elkezdeni élni azt a női életet, mely gazdagon és bőségesen tartalmazza a szakrális nőiség csodáit.