Tört-én-elem

by , on
dec 12, 2018

 

… hogy tudjuk hol vagyunk

… hogy tudjuk hol tartunk

… hogy tudjuk miért

… s hogy a múlt tapasztalatai felhasználva tudjuk merre van az arra…

 

A történelem magas ívű, tág perspektívájú szemléletére van most szükségünk.

Ha még nem olvastad, kérlek, olvasd el ITT a Föld terére vonatkozó ‘történelmi’ írásomat. Ez az ismeret fontos ahhoz, hogy átlásd azt, amiről ebben a történetben fogok írni.

 

Abból kell kiindulnunk, hogy ma élő emberként, nőként egy felébredési korszakban élünk, mely az újra összerendeződésről szól mindannyiunk számára. Abból kell kiindulnunk, hogy az az állapot, amiben manapság élünk egy ketté szakadt és töredezett állapot. Ehhez az állapothoz az elmúlt sok ezer évnyi földi történet vezetett, mely során a földi tér tudatosságának frekvenciája megjárta hullámvölgyét, majd elérte azt a pontot, aminél ‘nincs lejjebb’, s megindult a lét hullámzásának egy újabb szakasza a felfelé ívelő periódussal. A földi vaskor időszakából ébredve, fontos látnunk, és emlékeznünk, hogy hogyan kerültünk oda, ahol most vagyunk… mert ezen történeteink tudatában, könnyebben tudjuk újra összeszedni magunk.

 

Az aranykor tudatossági létéből, annak Egység állapotából kilépve, a Föld történetének hullámvonalával együtt Atlantisz törésével megindultunk lefelé, majd megmerítkeztünk az ezüst korszakban, s kb. ötezer földi évvel ezelőtt beléptünk a vaskor frekvencia szintjére. Ezen sok ezer éves időszak történelméhez kötődik az a változás, melyet hívhatunk az eredendő törésnek. Ez a töredezettség-történetünk azon pontja, ahol érdemes elkezdenünk régészkedni…

 

Az alábbi történet egyszerűen arról szól, hogy hogyan lett az Egy-ből kettő, hogyan alakult ki a mai világ alapvető szemléletmódja a dualitás illúziója, s hogyan váltunk mi emberek, a Föld teréhez kapcsolódó lelkek önmagunk árnyékai, hogyan törtünk meg, s hogyan törtünk szét apró darabokra.

 

Isten két aspektusának elválasztottsága

A tudatosság-törés folyamatában kb. ötezer évvel ezelőtt hatalmas lépések jelentkeztek. Ekkorra tehető a patriarchatus, mint ‘újfajta’ társadalmi rendszer kialakulásának időszaka. A Földön élő társadalmi rendszerekben kezdett láthatóvá válni az a trend, melyben az Isteni Egy-ség elkezdett felbomlani, szétszakadni, s kezdte felütni a fejét helyette a kettősség a társadalmi hit- és érték-rendszerekben is. A Föld 3 dimenziós terének mágneses polaritása elvesztette eredendő értelmét, mely szerint a két pólus, mint két fél alkotja az Egy Egészet, és az együttműködésük alkotja magát az életet. Megindult és egyre több régióban terjedt az a szemléletmód, hogy a polaritás kettősséget jelent, s a két pólus egymás ellentéte, majd a későbbiekben egymás ellenfele… s ennek a történetnek a legalsó oktávjának idején… egymás ellensége. Így vált egymás ellenségévé, Isten Egységének női és férfi arca. Így tette az alacsony frekvencián rezgő, szűk tudatossági állapot ellenfelekké a Kozmosz Yin és Yang minőségeit. Ebben a ketté tört világban kapott helyet a patriarchatus rendszerének világlátása, mely nem csak nem emlékezik az eredendő Egységre, s elfogadja a kettősség állapotát… hanem még ezt tetőzve elkezd különbséget tenni a két fél, a két minőség, a maszkulin és a feminin energiák között. A megtört állapotban megszületik az ítélkezés, vele együtt a rangsorolás, a hierarchia illúziója is. Ebben a törés-történetben a patriarchatus rendszere a női minőséget, Isten női arcát rangsorolta másodrendűvé, s vele együtt minden női értéket, feminin típusú energiát és erőt… s ennek következményeképpen minden földön élő nőt.

A női Isten-minőség széttöredezettsége

Ezen folyamatok következményeként, ahogy a bronz kor frekvenciái után elérkezett a vaskor mélyrepülésének időszaka, jelen időszámításunk nullpontja előtti ezer évben már erősen tört állapotok voltak jelen a földi társadalmakban. A bronz kor időszakában a töredezettség elkezdett megnyilvánulni a különféle vallások megjelenésével, mely már önmagában szétválasztottságot jelentett, és erősítette is azt. A számtalan kialakult vallás által közvetített filozófiák terében pedig eljött az a bizonyos pont, amikor az eredeti természet-vallás Egység-képe helyett megjelent a kettősség. Isten Atya és Isten Anya kettőssége. Amint megkezdődött Isten Egységének ketté választása, megkezdődött a a női minőségek háttérbe szorulása is. Pár ezer évnyi emberi történelem ideje alatt pedig Isten női aspektusa el is tűnt. A vaskor legmélyebb időszakaszaiban (kb. i.e 700-i.sz. 1700), a patriarchatus rendszere a végletességébe zuhant. Az elmúlt kétezer évnyi történelem terében megjelent egy olyan istenkép, mely első sorban férfi arcú, és alapvetően a büntető viselkedés jellemzi. A patriarchatus megjelenésével egyre erőteljesebbé válik Isten férfi arcúságának egyoldalúsága. Ez az istenkép nem tartalmazza az Egység állapotának sem Yin és Yang együttes aspektusait, sem azt az érzet világot, mely szerint Minden Egy. A meghasadt tudatú emberiség ebben az időszakban már azt sem érzékelte, hogy Isten nem egy rajtunk kívülálló, s leginkább is nem egy felettünk álló dörgedelmes valaki.

A női aspektusok háttérbe szorulásával, a női lét megszorításaival már i.e. 3000-től egyre kevesebb és kevesebb tudás került átadásra. Kb. itt kezdődött a női hagyomány eltűnésének időszaka, mely először elkezdett széttöredezni. Lányok, asszonyok ebben az időszakban már úgy nőttek fel, hogy a hagyományba megjelent a félelem, a titkolózás. Egyre inkább csak részeket, apró szösszeneteket tudtak átadni belőle. A női lét létjogosultságának szertefoszlásával párhuzamosan  hullott darabjaira maga az IstenNő… Isten női aspektusa. Az egyiptomi, római és görög időszakokban, már tisztán látható, hogy Isten női aspektusa mozaik szerűen, ekkora már tengernyi darabra esett szét. Ez annak a folyamatnak a megnyilvánulása, melynek során a női létezés egysége, teljessége funkciókra esett szét. Ezeket jelképezi az ezekben a kultúrákban jelen lévő megannyi istennő.

Valami, ami hajdan Egy volt. Ami hajdan szakrális Egységet képezett… az millió darabra tört. Ketté tört, majd apró darabokra hullott. Elveszítette az értelmét… és elveszítette az erejét.

Amikor a hagyomány törik, a tudás törik, az átadási lánc törik, az átadott információ is hiányos, nem egységes. Az apró darabok egy idő után egymástól teljesen függetlenül, már a teljesség összességét nem tartalmazó formában maradtak fenn. Attól függően, hogy hol, melyik funkciót esetleg aspektust tudták átmenteni, keresztülvinni az egyre erősödő elnyomáson… egyre apróbb részletek, egyre halványodó eredeti tudás, és egyre halványabb összefüggések voltak jelen a nők mindennapi életében, és az emberiség tudatában, s ezek az apró részletek is manipulálódtak az idők során. A középkortól ezek az aspektusok olyan végletesen terheltek, szabályozottak, tiltottak voltak, hogy nem sok esély maradt az őstudás megélésére. Nem sokaknak maradt esélye, hogy az Isteni Női tudásból, tapasztalásból merítkezhessenek. Az átadó láncok gyakorlatilag az 1800-as évekre mondhatjuk, hogy teljesen eltűntek. Az azóta felnövekedett női generációk a sötétben tapogatóznak. Női minőségeink közül válogatva az utóbbi két ezer év történelmét meghatározó vallások kialakították a még ma is elfogadott női képet, mely távolról sem teljes. Egyszerűen szólva olyan, mintha egy négy lábú asztalnak kivették volna a negyedik lábát.

Jelen helyzetünk

A szétválasztottság érzése és az összetöredezett energia.

A mai nő már nem is emlékszik a gyökereire. Arra sem emlékszik, hogy valamire emlékeznie kellene. Nem tud a tudásról, alap női tudásokról. S oly messze van nőiségében való hitétől, mint női teljességétől, női létezésének nagyra becsülésétől, tiszteletétől. Egy végtelenül beszűkült, hiányos és megtört állapot jellemző a mai női létre. Egy olyan világban élünk ma, ahol a kislányokat azzal fogadják első vérzésükkor, hogy “na, innentől kezdve havibajod van neked is”.

Se vérzésünk története, se annak eredete, értelme, tisztelete nincs átadva… de nincs átadva női létünk számtalan egyéb aspektusa sem. Nincs átadva annak a tudása, hogy már a gyermek foganása előtt tehetünk arról, hogy milyen módon és milyen emberré fog válni gyermekünk. Hogy a gyermek szülés folyamata a nő életében az egyik legnagyobb lehetőség az Isteni Kegyelem Egységébe való belépésre. S így tovább… erről lehetne írni több kötetes enciklopédiákat.

A női lét  elmúlt ötezer éves történelmének következményeként mára kialakultak eme energetikai folyamatnak a fizikai szintű tünetei. A női méhek elszennyeződtek, megkövesedtek, elsorvadtak. Energiájuk, erejük elhalt. Az ős női tudással együtt a női erő is már csak csíráiban fellelhető.

Mi a teendő?

Első lépésként női én-részeink gyógyítása. Töredezettségünkből való összerendeződés.

  • Felvenni a megszakadt kapcsolódási vonalakat gyökereinkkel
  • Felvenni a kapcsolatot érzékelési képességeinkkel, belső világunkkal
  • Egymásra találni, női társainktól segítséget kérni
  • Az önmagunkban hordozott, alvó női tudásokat ébreszteni
  • Nőiségünk tereit megtisztítani
  • Méhünk terét megtisztítani, újra ébreszteni
  • Energiáinkat összerendezni és egyesíteni
  • Erőnkbe visszaállni

Második lépésként a férfi én-részeink csillapítása, felkészítése az újra egyesülésre. A bennünk élő férfi keblünkre ölelése, hogy békére leljen. A harc, a küzdés ideje lejárt, s elérkezett az idő, hogy megpihenhessen.

Harmadik lépésként a bennünk élő férfi és női aspektusunk összehangolása.

A törés történetét sokan érzékeljük. A következményeket, és ahogyan a női és férfi energia terekben ezek a következmények erősödtek, elfajultak, elmérgesedtek. Ahogyan a két energia egyre távolodott és távolodott egymástól… egymást okolva, egymásra mutogatva… a földi világ történetében… évezredek óta. Ahogy az emberiség kollektív tereiben, úgy az egyéni belső tereinkben is itt van az ideje az újra egymásra találásnak. Az újra egyesülésnek. S mint minden valódi változásnak, ennek is az egyén szintjén kell megkezdődnie. Az újra egymásra találás, az újra egyesülés belső tereinkben kell először megtörténjen. Mi magunk tudunk a bennünk élő férfi és női felünk számára békét hozni, őket újra az együtt-lét és az együtt-működés szentségébe érkeztetni. Ehhez szükség van 4 tudatosság-szinten az oldó, ébresztő, tisztító, összerendező, összekapcsoló jellegű belső munkára.

Következő lépésként pedig éljük ezen harmonikus, Egységet sugárzó életünket, s létezésünkkel segítjük a földi világ, az emberiség kollektív fejlődésének útját… mi magunk pedig jól vagyunk és jól érzzük magunkat 🙂

 

Segítek, ha kéred

Belül érzed, hogy váltani, változtatni ‘kell’… mondja a belső hangod… érzed minden nap, minden pillanatában. Érzed, hogy ez az érzés igaz mindenre, mindent áthat.

Érzed, hogy, amit most élsz, az már nem a tiéd… de hogyan tovább?

Amikor elérkezett az idő számodra, megtalálsz. Felajánlom segítségemet ehhez a belső munkához. Teszem ezt egyéni konzultációk, elvonulások formájában, élet-dúla minőségemben, női-körök, női workshopok terében, valamint párkapcsolati konzultációk, párkapcsolati workshopok terében.

 

Az légy, aki a múltat önmagában, önmaga által oldja fel, így azzá leszel, aki a jelen pillanatban szíved legtisztább vágya szerint lenni szeretnél. Ebben tudlak téged segíteni programjaimmal, segítő, kísérő, megtámasztó… s emlékeztető jelenlétemmel.